Obchodní podmínky obchodní společnosti
HI-OIL s.r.o.
se sídlem Heršpická 1029/11e, 639 00 Brno-střed, Štýřice

identifikační číslo: 63487420
zapsané v obchodním rejstříku vedeném K.S. Brno, oddíl C, vložka 21486
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: hi-oil.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HI-OIL s.r.o., se sídlem Heršpická 1029/11e, 639 00 Brno-střed, Štýřice, identifikační číslo: 63487420, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 21486 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese eshop-hi-oil.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. 
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  
3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese HI-OIL, s.r.o, Heršpická 1029/11e, 639 00 Brno-střed, Štýřice;
1 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-5169860287/0100, vedený u společnosti Komerční Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
0 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému      ;
1 bezhotovostně platební kartou;
0 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu 
5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Veškeré informace o situacích, při kterých prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího  jsou k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti“ umístěném na webových  stránkách prodávajícího zde. Pro další informace o zpracování osobních údajů může kupující kontaktovat prodávajícího na HI-OIL, s.r.o, Heršpická 1029/11e, 639 00 Brno-střed, Štýřice.


11.    DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 
11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 
11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 


12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího adresa pro doručování:

HI-OIL, s.r.o, Heršpická 1029/11e, 639 00 Brno-střed, Štýřice, adresa elektronické pošty hi-oil@hi-oil.cz, telefon: 972624153-5, mobil : 724084425.

V Brně  dne 1.6.2018

OBCHODNÍ PODMÍNKY v AJ

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE HI – OIL s.r.o.

1. GENERAL

Unless otherwise agreed in writing, these general terms and conditions of sale (“GTCs”) comprise the basis on which HI – OIL s.r.o.  (“Seller”) sells product and/or services related to such product (together “Product”). Buyer’s terms and conditions of purchase shall not apply. In these GTCs, Seller and the counter party to any Contract shall be referred to as “Seller” and “Buyer” respectively; each may also be referred to as “Party” and together as “Parties”. Any abbreviation of an international commercial delivery term in a Contract document shall be deemed to be a reference to Incoterms. In case of any inconsistency between the English version of these GTCs and a version in any other language, the English version shall prevail. “Affiliate” means a legal or natural person which (i) Controls or (ii) is Controlled by or (iii) is under common Control with a Party. “Control” occurs where ever a legal or natural person directly or indirectly through one or more intermediate legal persons owns or controls in aggregate fifty percent or more of voting power. “Change of Control” occurs whenever a legal or natural person (other than an Affiliate of that Party) either ceases to have Control of a Party or acquires such Control. “Contract” means the relevant Order Confirmation, these GTCs and any other terms agreed in writing and signed by the Parties.  “Producer” means the manufacturer and/or supplier of Seller’s Product. “Dispute” shall mean any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Contract or its subject matter or formation, whether in tort, contract, under statute or otherwise, including any question regarding its existence, validity, interpretation, breach or termination, and including any non-contractual claim. “Order Confirmation” means the written confirmation from Seller to Buyer in relation to supply of Product.

2. PRODUCT QUANTITY/QUALITY

Buyer’s orders are subject to Seller’s Order Confirmation. Seller warrants that at the last point before risk of loss transfers to Buyer, Product shall conform to the specifications provided by Seller or, if not provided, as published by Seller. Seller makes no other warranty or representation of any kind concerning Product, whether of satisfactory quality, merchantability, fitness for any particular purpose or otherwise, and none shall be implied. Seller shall (at its cost) measure, sample and test Product in its customary manner at the loading location to determine the quantity and quality of Product delivered. The results of such measurement, sampling and testing shall be treated, in the absence of fraud or manifest error, as conclusive and binding as to the quantity and quality of Product loaded.

3. DELIVERY

Deliveries shall take place evenly spread over the Contract Period. Except otherwise agreed, sales are under EX -WORK Incoterm condition. Risks of loss or damage to Product shall pass to Buyer as the Product passes Seller’s when Product exits the warehouse where Product was stored in Seller’s premises. Title to Product shall pass to Buyer simultaneously with risk and under condition of Product’s payment. A specific delivery condition of this Contract shall prevail if it is in conflict with any prescribed Incoterm.

4. TAX

Where any VAT, sales  and use tax, excise duty,  energy tax,  customs duty,  environmental or disposal contribution, other similar tax  or  governmental  charge (“Tax”) becomes payable by Seller to a third party in relation to the supply, sale, release from a tax warehouse or transport of the Product, Buyer shall pay such Tax to Seller in addition to the sales price. In general, where applicable and legally possible under tax legislation, Seller will apply – upon Buyer’s request in written - a tax exemption, 0% rate or any other tax facility applicable and Buyer shall provide Seller with information and documents requested by Law. If any (additional) Tax becomes due because Buyer has not timely provided Seller with the required documents or information for the tax facility, or because of any fraud, loss or misappropriation in relation to the Product, documents or information, Buyer will indemnify Seller against all liabilities for such Tax which Seller reasonably needs to pay to a third party, including any interest, penalties and costs.

5. PRICE, PAYMENT, CREDIT

Invoiced amounts shall reach – in invoiced currency - Seller’s nominated bank account, net of all bank charges and without deduction, withholding or setoff, no later than the last day of the agreed payment term. Any late payment shall bear simple interest at 0.05% per day but such rate shall be capped at the maximum rate allowed by Law. At Seller’s request, Buyer shall submit financial performance data of Buyer and its guarantors and, prior to any assignment or novation, of any proposed assignees or novatees of Buyer. Additionally, Buyer agrees to dialogue with Seller in sufficient detail as is necessary for Seller to form a clear judgment on the financial health of Buyer, its guarantors and any proposed assignee or novatee. If Buyer fails to comply with this provision or, in the event that Buyer’s (or its guarantors’ or other providers’ of security where applicable) credit worthiness or ability to pay is or may be impaired, in the reasonable opinion of Seller (including but not limited to as a result of a Change of Control), Buyer shall upon Seller’s request provide security for payment in the form requested by and satisfactory to Seller at Buyer’s expense and Seller in addition to any other remedies shall have the right to without further notice to postpone or withhold supply of Product to Buyer until such security is provided. If Buyer fails to pay any indebtedness to Seller in accordance with the terms for such indebtedness (whether or not under this Contract), Seller may in addition to any other remedies, upon written notice to Buyer, postpone or withhold the supply of Product, withhold any discounts, rebate, credit and/or price allowance (notwithstanding any other provision of this Contract), change payment terms, cancel and/or terminate this Contract.

6. LIABILITY AND CLAIMS

Notwithstanding anything to the contrary in this Contract, Seller’s and any of Seller’s Affiliates’ total liability for any claim arising out of or in connection with this Contract including without limitation for breach of contract, warranty or statutory duty, or tort including Seller’s or its Affiliate’s negligence shall not exceed the Price of the relevant quantity of Product, if delivered, or, if liability arises from a failure to deliver, the sale price of the relevant quantity of Product had it been delivered. Each Party (the “Indemnifying Party”) shall indemnify, defend and hold harmless the other Party (the “Indemnified Party”) its Affiliates, directors, officers and employees against any liability (whether strict, absolute or otherwise) for any claim, loss, damage, cost and expense, including but not limited to reasonable legal fees or attorneys’ fees and other costs of dispute resolution, on account of any injury, disease or death of persons or damage to property or the environment arising out of or in connection with (i) in the case Buyer is the Indemnifying Party, Buyer’s unloading, storage, handling, purchase, use, sale or disposal of the Product; (ii) in the case Seller is the Indemnifying Party, Seller’s loading, storage or handling of the Product; and/or (iii) any failure by the Indemnifying Party to disseminate safety and health information pursuant to this Contract. The indemnities above in this clause shall exclude liability to the extent caused by the Indemnified Party’s negligence. No Party (even if negligent) will be liable to the other for any incidental, indirect, special, consequential, or punitive cost, expense loss or damage including but not limited to loss of production, loss of use, loss from business interruption, indirect loss of profit, loss of business, loss of goodwill or reputation, or wasted expenditure, provided however that this exclusion of liability shall not apply to claims by an Indemnified Party to recover any such damages paid to a third party (meaning any person or entity that is not a Party, an Affiliate, employee, officer or director of a Party
or its Affiliate). Any claim under this Contract shall be made by Buyer by written notice, setting forth fully the facts on which it is based, as soon as reasonable after the date when the facts were discovered or should have been discovered but in any event no more than 60 days after the loading date or month of delivery in the case of pipeline sales.

7. FORCE MAJEURE EVENT

A Party affected by a Force Majeure Event (“Affected Party”) shall not be liable for its failure to fulfil any term of this Contract, other than the obligation to pay any sum when due or to provide security, if and to the extent that such fulfilment has been delayed, hindered, curtailed or prevented by any circumstance or event outside its reasonable control, or by fire, explosion, strike, plant malfunction, unplanned shutdown, shutdown in anticipation of a breakdown, or Seller’s inability to acquire from its usual supply source(s) Product, materials or services (“Force Majeure Event”). When a Force Majeure Event at one or more of Seller’s supply sources results in a shortfall of Product available to meet its supply obligations, Seller shall apportion any reduced quantity of Product amongst Seller, its customers and its Affiliates in a manner it determines to be fair and reasonable. Seller shall not be required to acquire Product to replenish any shortfall in Product arising as a result of a Force Majeure Event. Should Seller acquire any quantity of Product following a Force Majeure Event, Seller may use or distribute such Product at Seller’s sole discretion. Buyer may acquire any shortfall quantity of Product from other sources at Buyer’s own risk and cost. The affected Party shall promptly notify the other Party in writing with reasonable details of such event.

8. HSSE COMMUNICATIONS

Buyer shall disseminate appropriate health, safety, security and environment (“HSSE”) information to all persons (including but not limited to Buyer's employees, contractors and customers) as required by law or which Buyer foresees may be exposed to Product.

9. ASSIGNMENT

Either Party shall obtain the written consent of the other Party prior to and as a condition of the assignment, transfer or novation of any right, benefit and/or obligation under this Contract (including rights to receivables) except that, subject to the Price, Payment, Credit clause as above no consent shall be required where the novatee, transferee or assignee is either an Affiliate of a Party or is a purchaser of or other successor to a significant portion of the assets used to manufacture Product sold to Buyer.

10. SDS

Where necessary, Seller will furnish Buyer with Safety Data Sheets (“SDS”). Buyer will comply with all applicable Laws concerning the availability and use of the Product SDS and Buyer will disseminate appropriate HSSE information to all persons (including but not limited to Buyer’s employees, contractors and customers) as required by applicable law or which Buyer foresees may be exposed to Product. When Buyer further processes, mixes or incorporates the Product into another material, resells, exchanges and/or transfers or otherwise deals with the Product, Buyer agrees to develop and use its own branded SDS and certificates of analysis consistent with the regulatory requirements of the jurisdiction(s) in which Buyer markets the Product, and Buyer shall not use any of Seller’s or Producer’s trademarks, the Seller’s or Producer’s name, Seller’s or Producer’s contact numbers and emergency numbers or the Seller’s or Producer’s Branded SDS on the Buyer’s SDS or certificates or analysis for the Product without obtaining the prior express written consent of Seller. Buyer will take reasonable steps to obtain obligations similar to those in this paragraph from its customers to whom it sells the Products.

11. TERMINATION

This Contract may be terminated immediately by a Party (without prejudice to its other rights and remedies) if the other Party (i) becomes insolvent, makes an assignment for the benefit of its creditors, or is placed in receivership, administration, liquidation or bankruptcy; or (ii) is in breach of any term of the Contract and fails to remedy such breach within thirty (30) days after its receipt of written notice of such breach from the non-breaching Party.